Ochrana osobních údajů

Jan Grynyuk Mráz, MBA, sídlem Urxova 430/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 86690281 („Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a podnikání včetně pořádání vzdělávacích akcí.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.jgm.mba („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Správce během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správcem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování konzultačních služeb či plnění požadavků klientů; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými Správci či dodavateli výrobků a služeb);

 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení smluvní dokumentace, včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce)

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (například v případě registrace na vzdělávací akce prostřednictvím Webových stránek);

 • Emailová sdělení (emailová sdělení návštěvníkům Webových stránek obsahující odkaz na firemní stránky na sociálních sítích (zejména LinkedIn, Youtube a další) a marketingové materiály, nacházející se na Webových stránkách a další navazující sdělení).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, Email, Telefonní číslo, IP adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Emailová sdělení

Číslo účtu, IČ, DIČ, Rodné číslo, fakturační údaje

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců

Správce shromažďuje, uchovává a využívá určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

Cookies

Pro funkčnost Webových stránek jsou používány soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies jsou používány k tomu, aby bylo možné identifikovat Vaši session (sezení) na Webových stránkách. Soubory cookies, které jsou používány, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

Soubory cookies pro on-line reklamu

Správce shromažďuje informace o Vašem používání Webových stránek prostřednictvím cookies za účelem remarketingu (při první návštěvě Webových stránek je zobrazeno následující upozornění: „Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.„). Získané informace jsou použity k analýze Vašeho chování na Webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy Webových stránek. Tato funkce je pro Vás prospěšná, protože Vám budou zobrazovány jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají Vašim zájmům.

Google Analytics

Webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným a spolupracujícím Správcům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Výčet příjemců údajů týkajících se používání Webových stránek je uveden níže:

 • Google (US) – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

 • Seznam (CZ) – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Sklik

 • Linkedin (US) – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Linkedin

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

 • Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a  3 roky po jeho ukončení

 • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

 • Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu nezbytnou

 • Emailová sdělení – po dobu trvání souhlasu (v rámci každého emailového sdělení možnost souhlas odvolat)

* Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JEDNOTLIVÁ PRÁVA

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Správce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude Správce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Správce provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Správce osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Správce osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správcem. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

UPOZORNĚNÍ

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat na emailové adrese obchod@jgm.mba.

Realizaci práv (s výjimkou žádosti doručené prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu obchod@jgm.mba) je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat pouze osobně a to na formuláři, který je žadateli poskytnut v listinné podobě či je na žádost zaslán prostřednictvím emailu nebo písemně poštou.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 24. 11. 2022 a budou pravidelně aktualizovány.